Ban Cố vấn

Giám đốc Ban cố vấn GBCC: Hiroshi Wakutsu

·       Hiện tại là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị  và CEO tại Zen Holdings Inc..

·       Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thương mại và quản lý, trước đó đã từng giữ vị trí Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính Toàn cầu tại Nomura Securities, Lehman Brothers, Giám đốc Điều hành tại Salomon Brothers Citigroup, Giám đốc Điều hành tại SMBC và Nikko Securities.

 

Chủ tịch Ban cố vấn GBCC: James Lee

·       Hiện tại đang giữ vị trí CEO tại Jios Aerogel Limited.

·       Trước đó từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính tại JP Morgan, Giám đốc Điều hành tại Nomura Securities, Giám đốc Điều hành và Trưởng Ban Giải quyết Rủi Ro khu vực Châu Á của Công ty Lehman Brothers, Giám đốc điều hành tại UBS.