Giới thiệu về GBCC

GBCC Gateway Business Communication Center là học viện đào tạo chuyên cung cấp các khóa học dành cho cá nhân và doanh nghiệp chất lượng cao tập trung vào Tiếng Anh Tài chính, Kỹ năng mềm, và khóa học Tài chính Ngân hàng.
Chúng tôi cung cấp nhiều lớp học, cùng với các hoạt động sắm vai (role play), hội thảo và các sự kiện giao lưu, cũng như các khóa học phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng cá nhân và công ty trên con đường phát triển học vấn chuyên nghiệp.
Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các bạn đạt được “Thành công Lớn hơn trong Sự nghiệp thông qua việc Tiếp tục Phát triển Chuyên môn và Trao đổi Ý tưởng“.